Posts tagged with ‘برنامه خداوند برای بلوغ،شرط ،خداوند’

1 Item

نان روزانه 8 نوامبر 2020،برنامه خداوند برای بلوغ

by admin

برنامه خداوند برای بلوغ بیائید به سوی بلوغ پیش رویم در نقشه خداوند دو شرط برای رسیدن به بلوغ وجود دارد. ابتدا ما باید خود را تحت انقیاد عطایایی قرار دهیم که خداوند به کلیسا عطا کرده است. پولس آن ها را در افسسیان 4 : 11 ذکر می کند وعبارتند از : رسول ، […]