Posts tagged with ‘برکات بی حد و حصر بخشش’

1 Item

نان روزانه 19 ژانویه 2020،برکات بی حد و حصر بخشش

by admin

برکات بی حد و حصر بخشش با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است نوع بخششی که ما احتیاج داریم و تنها می توانیم آن را از سوی خداوند دریافت کنیم بخشش عام اوست. زمانی که بخشش خداوند شامل حال ما می شود شاهد برکات بسیاری خواهیم بود. این حقیقت شاید به بهترین و […]