Posts tagged with ‘بهایی،فدیه،پولس رسول،خون عیسی’

1 Item

نان روزانه 12 ژانویه 2020،به بهایی خریده شده اید

by admin

به بهایی خریده شده اید من با خون عیسی فدیه داده شده و از دست شیطان نجات یافته ام واژه فدیه به معنای باز خرید است. ما به عنوان اسیر در دستان شیطان فروخته شده بودیم . پولس رسول می گوید : ” همچون برده به گناه فروخته شده ام . ” ( رومیان 7 […]