Posts tagged with ‘بهای خرید ما،پولس،کلیسای’

2 Items

نان روزانه 13جولای 2020،بهای خرید ما

by admin

بهای خرید ما من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم بهایی که عیسی پرداخت را در نظر بگیرید. این بها صراحتاً در قسمت های مختلف عهد جدید نوشته شده است. در اعمال 28:20 پولس مشایخ کلیسای افسس را مورد خطاب قرار داده و چنین می گوید ” مراقب خود و تمامی گله ای […]

نان روزانه 13جولای 2017،بهای خرید ما

by admin

بهای خرید ما من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم بهایی که عیسی پرداخت را در نظر بگیرید. این بها صراحتاً در قسمت های مختلف عهد جدید نوشته شده است. در اعمال 28:20 پولس مشایخ کلیسای افسس را مورد خطاب قرار داده و چنین می گوید ” مراقب خود و تمامی گله ای […]