Posts tagged with ‘بهای دوستی،خداوند ،شاگرد’

1 Item

نان روزانه 20جون 2020،بهای دوستی

by admin

بهای دوستی من دوست مسیح هستم تعهد خداوند به شما معادل میزان تعهدی است که شما نسبت به او دارید. خداوند هرگز وارد عهدی یک جانبه نمی شود. بهای داشتن رابطه با او این است که همه چیز را به او تسلیم کنید ” به همین سان هیچ یک از شما نیز تا زمانی که […]