Posts tagged with ‘بهترین خانواده،پدر من،خانواده فیزیکی،’

1 Item

نان روزانه 30آگوست 2016،بهترین خانواده در جهان

by admin

بهترین خانواده در جهان پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم گاهی ما با خانواده های فیزیکی خود مشکلاتی داریم که هرگز حل نمی شود. اگر هیچ یک از دوستان تان شما را نخواهند مهم نیست حتی اگر هیچ کس شما را دوست نداشته باشد […]