Posts tagged with ‘بهترین خانواده در جهان،پدر من’

2 Items

نان روزانه 9 آگوست 2020, ما یک خانواده هستیم

by admin

از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم . در عهد جدید قوم خداوند به ندرت با عناوین ” مسیحیان ” یا حتی ” ایمانداران ” خوانده می شوند متداول ترین عنوانی که برای آنها بکار می رود واژه ” برادران ” است که به عضویت آنها در یک خانوادۀ روحانی اشاره می کند. […]

نان وزانه 30 آگوست 2019،بهترین خانواده در جهان

by admin

بهترین خانواده در جهان پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم گاهی ما با خانواده های فیزیکی خود مشکلاتی داریم که هرگز حل نمی شود. اگر هیچ یک از دوستان تان شما را نخواهند مهم نیست حتی اگر هیچ کس شما را دوست نداشته باشد […]