Posts tagged with ‘به گناهانمان اعتراف کنیم،مزمور 32’

1 Item

نان روزانه 20 ژانویه 2020،به گناهانمان اعتراف کنیم

by admin

به گناهانمان اعتراف کنیم با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است در مزمور 32 داود پادشاه از تجربیات شخصی خود می نویسد :” هنگامی که خاموشی گزیده بودم استخوانهایم می پوسید از ناله ای که تمام روز بر می کشیدم . زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی می کرد. طراوتم […]