Posts tagged with ‘تازه شدن،عیسی،خداوند،جسم پوشیدن،صلیب،آشکار ساختن’

4 Items

نان روزانه 23 آگوست 2020,تازه شدن

by admin

تازه شدن انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود. عیسی خداوند بود و جسم پوشید. زمانی که جسم عیسی بر صلیب سوراخ و پاره گشت پرده هیکل پاره شد. بعد از آن عیسی خود را در ایمانداران آشکار می سازد. او در ایمانداران ساکن است. اما هنوز در […]

نان روزانه 23 آگوست 2019،تازه شدن

by admin

تازه شدن انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود عیسی خداوند بود و جسم پوشید. زمانی که جسم عیسی بر صلیب سوراخ و پاره گشت پرده هیکل پاره شد. بعد از آن عیسی خود را در ایمانداران آشکار می سازد. او در ایمانداران ساکن است. اما هنوز در […]

نان روزانه 23 آگوست 2017،تازه شدن

by admin

تازه شدن انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود عیسی خداوند بود و جسم پوشید. زمانی که جسم عیسی بر صلیب سوراخ و پاره گشت پرده هیکل پاره شد. بعد از آن عیسی خود را در ایمانداران آشکار می سازد. او در ایمانداران ساکن است. اما هنوز در […]

نان روزانه 23 آگوست 2016،تازه شدن

by admin

تازه شدن انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود عیسی خداوند بود و جسم پوشید. زمانی که جسم عیسی بر صلیب سوراخ و پاره گشت پرده هیکل پاره شد. بعد از آن عیسی خود را در ایمانداران آشکار می سازد. او در ایمانداران ساکن است. اما هنوز در […]