Posts tagged with ‘تا به آخر،در عبرانیان،با ایمان و شکیبایی’

2 Items

نان روزانه 9 دسامبر 2019،تا به آخر

by admin

تا به آخر بیائید با استقامت در مسابقه بدویم یکی از موضوعاتی که در کتاب عبرانیان دائماً هشدار داده می شود خطر بازگشت از ایمان است. پنج متن مشخص در عبرانیان وجود دارد که به ما در باره خطر بازگشت هشدار می دهد. این ها برخی از جدی ترین آیات کتاب مقدس هستند. یکی از […]

نان روزانه 9 دسامبر 2016،تا به آخر

by admin

تا به آخر بیائید با استقامت در مسابقه بدویم یکی از موضوعاتی که در کتاب عبرانیان دائماً هشدار داده می شود خطر بازگشت از ایمان است. پنج متن مشخص در عبرانیان وجود دارد که به ما در باره خطر بازگشت هشدار می دهد. این ها برخی از جدی ترین آیات کتاب مقدس هستند. یکی از […]