Posts tagged with ‘تجربه پذیرش او،خداوند،آزادی’

2 Items

نان روزانه 24 می 2020،تجربه پذیرش او

by admin

تجربه پذیرش او عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم برای اینکه بتوانید آنچه که خداوند برای آزادی از حس طرد شدگی مهیا نموده را دریافت کنید باید دو اصل اساسی را به خوبی رعایت کنید. اول اینکه خداوند روش های متفاوتی برای هر کدام از […]

نان روزانه 24 می 2018،تجربه پذیرش او

by admin

تجربه پذیرش او عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم برای اینکه بتوانید آنچه که خداوند برای آزادی از حس طرد شدگی مهیا نموده را دریافت کنید باید دو اصل اساسی را به خوبی رعایت کنید. اول اینکه خداوند روش های متفاوتی برای هر کدام از […]