Posts tagged with ‘تحقق وعده،حق،شروط،زندگی’

1 Item

نان روزانه 19 اکتبر 2017،تحقق وعده های خداوند

by admin

تحقق وعده های خداوند بیائید کوشا باشیم بسیاری از وعده های خداوند مشروط هستند. به عبارت دیگر زمانی که خداوند وعده ای می دهد چنین می گوید : ” اگر تو این کار را انجام بدهی سپس من این کار را انجام خواهم داد.” ما حق نداریم که وعده را بطلبیم مگر اینکه ابتدا شرایطی […]