Posts tagged with ‘تغذیه روحانی،انسان کهنه،روح،تولد تازه’

1 Item

نان روزانه 24 آگوست 2016،تغذیۀ روحانی

by admin

تغذیۀ روحانی انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود گفتیم که تولد تازه در روح انسان و از طریق خداوند طبیعتی کاملا تازه ایجاد می کند. نوعی جدید از حیات. این حقیقت ما را به سمتی هدایت می کند که تاثیر دومی که کلام خداوند بر هر کدام […]