Posts tagged with ‘تفتیش روح خدا،خداوند’

1 Item

نان روزانه 23 می 2018،تفتیش روح خدا

by admin

تفتیش روح خدا عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم اولین قدم برای آزاد شدن از طرد شدگی تشخیص مشکل است. زمانی که مشکل را در خود تشخیص دادید می توانید به آن رسیدگی کنید. شما در این مسیر تنها نیستید. خداوند به شما در تشخیص […]