Posts tagged with ‘تقدیس شدن،کتاب مقدس’

1 Item

نان روزانه 5 فوریه 2020،تقدیس شدن به چه معنا است ؟

by admin

تقدیس شدن به چه معنا است ؟ با خون عیسی تقدیس شده و مقدس گشته ام و برای کار خداوند جدا شده ام تقدیس یکی دیگر از واژه های ثقیل الهیاتی است. بیائید آن را بیشتر بشکافیم. تقدیس کردن در زبان اصلی کتاب مقدس رابطه مستقیمی با واژه مقدس دارد. بنابراین ” تقدیس ” یعنی […]