Posts tagged with ‘تقدیم،هدف خداوند،انسان’

1 Item

نان روزانه 29 سپتامبر 2017،تقدیم اعضاء بدن ما

by admin

تقدیم اعضاء بدن ما پدر م مرا بساخت اجازه دهید به بررسی هدف خداوند از خلقت بدن انسان ها ادامه دهیم. اعضای بدن ما باید ابزارهای پارسایی باشند. اول اینکه روح القدس باید در این مکان ساکن شود و سپس بدن های ما تبدیل در دستهای او گردند. رومیان 19:6 چنین می گوید “من به […]