Posts tagged with ‘تقدیم بدن،عیسی، شخص’

1 Item

نان روزانه 14جولای 2017،تقدیم بدن های ما

by admin

تقدیم بدن های ما من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم درک اینکه عیسی کل وجود یک شخص را نجات می دهد بسیار مهم است. یعنی روح ، نفس و جسم او را. یکی از دلایل نجات جسم ما این است که جسم ما تبدیل به هیکل خداوند شود. خداوند در هیکلی که […]