Posts tagged with ‘تنهایی،پدر من،مسیحیان،خداوند،آزاد کردن’

1 Item

نان روزانه 28 آگوست 2016،پاد زهری برای تنهایی

by admin

پاد زهری برای تنهایی پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم وقتی از خود می پرسم امروزه چقدر مسیحیان تنها در دنیا وجود دارند پاسخی که به ذهنم می رسد پریشانیم می کند. ایمان دارم که نباید چیزی به عنوان مسیحی تنها وجود داشته باشد. […]