Posts tagged with ‘توجه،فرزندانش،یتیمان ، بیوه زنان ، فقیران و ستم’

2 Items

نان روزانه 14 سپتامبر 2020،توجه به آنان که مورد بی توجهی قرار گرفته اند

by admin

توجه به آنان که مورد بی توجهی قرار گرفته اند همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است کتابچه ای کوچکی تحت عنوان یتیمان ، بیوه زنان ، فقیران و ستم دیده گان نوشته ام. این کتاب خودِ مرا متحیر می سازد. همانطور که دیروز گفتم پس از 60 سال موعظه […]

نان روزانه9 14 سپتامبر 2017،توجه به آنان که مورد بی توجهی قرار گرفته اند

by admin

توجه به آنان که مورد بی توجهی قرار گرفته اند همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است کتابچه ای کوچکی تحت عنوان یتیمان ، بیوه زنان ، فقیران و ستم دیده گان نوشته ام. این کتاب خودِ مرا متحیر می سازد. همانطور که دیروز گفتم پس از 60 سال موعظه […]