Posts tagged with ‘جای خود را پیدا کنید،قوم خدا’

2 Items

نان روزانه 27 می 2020،جای خود را پیدا کنید

by admin

جای خود را پیدا کنید عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم مرحله بعدی که در فرایند پذیرفته شدن وجود دارد این است که توسط قوم خدا پذیرفته شوید. این یعنی اینکه شما سعی کنید جای تان را در بدن مسیح بیابید. می دانید که به […]

نان روزانه 27 می 2017،جای خود را پیدا کنید

by admin

جای خود را پیدا کنید عیسی طرد شدگی ما را بر خود گرفت تا چون او نزد پدر پذیرفته شده باشیم مرحله بعدی که در فرایند پذیرفته شدن وجود دارد این است که توسط قوم خدا پذیرفته شوید. این یعنی اینکه شما سعی کنید جای تان را در بدن مسیح بیابید. می دانید که به […]