Posts tagged with ‘حس ارزشمند،فرزند خداوند ،یوحنا’

1 Item

نان روزانه 12 جون 2020،حس ارزشمند بودن واقعی

by admin

حس ارزشمند بودن واقعی من فرزند خداوند هستم افراد بسیاری را خدمت کرده ام که از حقارت و حس کوچک پنداری خود رنج می بردند. این افراد عزت نفس بسیار پائینی داشتند و همین امر باعث می شد که مشکلات روحانی و عاطفی بسیاری در زندگی آنها وجود داشته باشد. اول یوحنا 3 :1 می […]