Posts tagged with ‘حقوق،کامل آزادی،خون عیسی’

1 Item

نان روزانه 15 ژانویه 2020،حقوق کامل آزادی

by admin

حقوق کامل آزادی با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است در افسسیان 1 : 7 می توان ثمرۀ خون عیسی در زندگی های مان را مشاهده کرد ” در او،ما به ‌واسطۀ خون وی رهایی یافته‌ایم،که این همان آمرزش گناهان است، که آن را به اندازۀ غنای فیض خود،همراه با حکمت و فهم […]