Posts tagged with ‘حقیقت وجود برکت و لعنت،عیسی لعنت شد’

1 Item

نان روزانه 30 آوریل 2020،حقیقت وجود برکت و لعنت

by admin

حقیقت وجود برکت و لعنت عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم عیسی بر صلیب لعنت شد تا ما بتوانیم واجد شرایط برای دریافت برکات باشیم. برای دریافت آنچه که خداوند برای ما تدارک دیده ضروری است که ماهیت برکت و لعنت را درک کنیم . اگر ما این دو مفهوم را […]