Posts tagged with ‘حیاتی زیاده،عیسی،شبان نیکو’

2 Items

نان روزانه 29 می 2020،زندگی فیزیکی : حیاتی قیام کرده

by admin

زندگی فیزیکی : حیاتی قیام کرده عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم عیسی مرگ را در تمامی جنبه ها چشید تا ما نیز بتوانیم در تمامی جنبه های زنگی خود حیات داشته باشیم. دیروز درباره جنبه نخست صحبت کردیم یعنی جنبه روحانی. امروز جنبه دوم را بررسی می […]

نان روزانه 28 آوریل 2020،حیاتی زیاده

by admin

حیاتی زیاده عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم عیسی خود را شبان نیکو می خواند. ( یوحنا 10 : 11 و 14 را مطالعه کنید .) کاری که یک شبان بنا بر آنچه در مزامیر 23 آمده انجام می دهد را می توان در یک عبارت زیبا خلاصه نمود […]