Posts tagged with ‘حیات در پسر،عادل ،مرگ فداکارانه’

2 Items

نان روزانه 29جون 2020،حیات در پسر

by admin

حیات در پسر من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام با ایمان به مرگ فداکارانه و نیابتی عیسی مسیح به جای ما و با پذیرش این حقیقت که او مزد گناهان ما را برخود گرفت عدالت او به حساب ما گذاشته می شود و ما از مجازات تبرئه می شویم. در چنین عدالتی است که […]

نان روزانه 29جون 2017،حیات در پسر

by admin

حیات در پسر من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام با ایمان به مرگ فداکارانه و نیابتی عیسی مسیح به جای ما و با پذیرش این حقیقت که او مزد گناهان ما را برخود گرفت عدالت او به حساب ما گذاشته می شود و ما از مجازات تبرئه می شویم. در چنین عدالتی است که […]