Posts tagged with ‘خانواده،پدر من،اعضای خانوادۀ’

2 Items

نان روزانه 29 آگوست 2019،خانواده : منشاء حیاتی که بین ما تقسیم شده است

by admin

خانواده : منشاء حیاتی که بین ما تقسیم شده است پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم همۀ ما جز اعضای خانوادۀ الهی هستیم. زیرا همۀ ما یک پدر داریم. عیسی برادر بزرگتر ماست و ما اعضای یک خانواده هستیم. اجازه دهید به واقعۀ کوچکی […]

نان روزانه 29 آگوست 2017،خانواده : منشاء حیاتی که بین ما تقسیم شده است

by admin

خانواده : منشاء حیاتی که بین ما تقسیم شده است پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم همۀ ما جز اعضای خانوادۀ الهی هستیم. زیرا همۀ ما یک پدر داریم. عیسی برادر بزرگتر ماست و ما اعضای یک خانواده هستیم. اجازه دهید به واقعۀ کوچکی […]