Posts tagged with ‘خانواده : منشاء حیاتی که بین ما تقسیم شده است’

1 Item

نان روزانه 29 آگوست 2020,خانواده : منشاء حیاتی که بین ما تقسیم شده است

by admin

خانواده : منشاء حیاتی که بین ما تقسیم شده است. پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم . همۀ ما جز اعضای خانوادۀ الهی هستیم. زیرا همۀ ما یک پدر داریم. عیسی برادر بزرگتر ماست و ما اعضای یک خانواده هستیم. اجازه دهید به واقعۀ […]