Posts tagged with ‘خداوند،تعیین نمودن،پدر من،عیسی’

1 Item

نان روزانه 1 سپتامبر 2016،خداوند از پیش مرا تعیین نموده است

by admin

خداوند از پیش مرا تعیین نموده است پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم “متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را در مسیح به هر برکت روحانی در جای های آسمانی مبارک ساخته است . زیرا پیش از آفرینش جهان […]