Posts tagged with ‘خداوند،عالم مطلق،اول یوحنا’

1 Item

نان روزانه 4 سپتامبر 2020،خداوند همه چیز را می داند

by admin

خداوند همه چیز را می داند پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم یکی از جنبه های طبیعت ابدی خداوند عالم مطلق بودن اوست. در اول یوحنا 20:3 ما با مکاشفه ای عمیق ولی در عین حال ساده روبرو می شویم.خداوند همه چیزها را می داند. چیزی وجود ندارد […]