Posts tagged with ‘خداوند،عزل پدر ،روح پسر’

1 Item

نان روزانه 23 سپتامبر 2017،خداوند از عزل پدر بوده است

by admin

خداوند از عزل پدر بوده است من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم بیایید از نزدیک نگاهی به رابطه ای که در میان پدر و فرزندانش وجود دارد بیندازیم . ” از این رو زانو می زنم در برابر آن پدرکه هر خانواده ای […]