Posts tagged with ‘خداوندا به یاد آور،در اشعیا،اسرائیل’

2 Items

نان روزانه 4 اکتبر 2019،خداوندا به یاد آور

by admin

خداوندا به یاد آور برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند در اشعیا باب 62 خداوند ما را برای انجام دعایی فعالانه و مداوم برای اورشلیم دعـــــــوت می کند ” ای اورشلیم بر حصارهایت دیدبانان گماشته ام که شب و روز هرگز خاموش نخواهند بود . ای کسانی که […]

نان روزانه 4 اکتبر 2016،خداوندا به یاد آور

by admin

خداوندا به یاد آور برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند در اشعیا باب 62 خداوند ما را برای انجام دعایی فعالانه و مداوم برای اورشلیم دعـــــــوت می کند ” ای اورشلیم بر حصارهایت دیدبانان گماشته ام که شب و روز هرگز خاموش نخواهند بود . ای کسانی که […]