Posts tagged with ‘خداوند حاکم است،دانش خداوند،پیدا کردن،آگاهی’

2 Items

نان روزانه 6 سپتامبر 2018،خداوند حاکم است

by admin

خداوند حاکم است پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم زمانی که ما دانش خداوند را درک کردیم و به کاملیت او پی بردیم مخصوصاً از پیش دانی او آگاهی پیدا کردیم این باعث می شود که بدانیم خداوند هرگز غافلگیر نمی شود. در ملکوت آسمان هیچ حادثۀ غیرمترقبه […]

نان روزانه 6 سپتامبر 2016،خداوند حاکم است

by admin

خداوند حاکم است پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم زمانی که ما دانش خداوند را درک کردیم و به کاملیت او پی بردیم مخصوصاً از پیش دانی او آگاهی پیدا کردیم این باعث می شود که بدانیم خداوند هرگز غافلگیر نمی شود. در ملکوت آسمان هیچ حادثۀ غیرمترقبه […]