Posts tagged with ‘خداوند محافظت می کند،اسرائیل’

1 Item

نان روزانه 27 مارس 2020،خداوند محافظت می کند

by admin

خداوند محافظت می کند خداوند قومش را ترک نخواهد کرد زمانی که اسرائیل به عنوان یک کشور مستقل شناخته شد من در اورشلیم زندگی می کردم. به یاد می آورم زمانی که پرچم اسرائیل در مرکز اورشلیم بر افراشته شد با خود گفتم این حقیقتاً شگفت انگیز است. ” ای قومها کلام خداوند را بشنوید […]