Posts tagged with ‘خدای عهد،مزمور 89 : 34’

1 Item

نان روزانه 31 مارس 2020،خدای عهد

by admin

خدای عهد خداوند قومش را ترک نخواهد کرد در مزمور 89 : 34 خداوند چنین می گوید ” عهد خود را بیحرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد، تغییر نخواهم داد مهم است بدانیم که وقتی خداوند وعده ای می دهد و عهدی می بندد هرگز آنرا زیر پا نخواهد گذاشت. ما […]