Posts tagged with ‘خشنودی پدر،فیلیپیان،کار’

1 Item

نان روزانه 16 جون 2020،خشنودی پدر

by admin

خشنودی پدر من فرزند خداوند هستم در فیلیپیان 2 :3 پولس به ما هشدار می دهد که : ” هیچ کاری را از سَرِ جاهطلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید. ” یکی از مشکلات دائمی و شایعی که در کلیساها مشاهده کردم و متأسفانه بین خادمین نیز وجود […]