Posts tagged with ‘خود را مصلوب شده بدانید، به عیسی متعهد بمانیم’

1 Item

نان روزانه 19 دسامبر 2016،خود را مصلوب شده بدانید.

by admin

خود را مصلوب شده بدانید بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم اگر ما می خواهیم به عیسی متعهد بمانیم باید خود را نیز مانند او مصلوب شده بدانیم و به مکانی برویم که او مصلوب شد. داشتن این تعهد مستلزم حذف دو چیز از زندگی ماست. راضی نگاه داشتن خود و دنیا ” […]