Posts tagged with ‘خون عیسی،باب 6 انجیل یوحنا’

1 Item

نان روزانه 14 مارس 2020،خون عیسی

by admin

خون عیسی من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ در باب 6 انجیل یوحنا عیسی 4 بار این جمله را برای ایمانداران تکرار می کند : ” در روز واپسین او را بر خواهم خیزانید ” قیام […]