Posts tagged with ‘درک پرینس،خون مسیح،ایماندار،شخصی’

1 Item

چگونه خون عیسی را در زندگی خود به کار گیریم

by admin

در این ویدیو درک پرینس به اهمیت و نقش خون مسیح در زندگی یک ایماندار می پردازد و در ادامه توضیح می دهد که چگونه می توان از این موهبت در زندگی شخصی خود بهره برد. شنیدن این تعلیم را یه شما پیشنهاد می کنیم