Posts tagged with ‘دستیابی،ندگی خوب و مسیح وار’

1 Item

نان روزانه 15 آگوست 2019،دستیابی به تدارک کامل خداوند

by admin

دستیابی به تدارک کامل خداوند من در عیسی کامل گشته ام یک مسیحی برای اینکه بتواند تمام و کمال در ارادۀ خداوند قرار بگیرد باید تمام آن چه که خداوند از طریق عیسی برای او تدارک دیده را بپذیرد. او نمی تواند هیچ قسمت از تدارک کامل خداوند را برای خود حذف کند و انتظار […]