Posts tagged with ‘دعا،ارادۀ خداوند،صحیح ،احتیاج’

1 Item

نان روزانه 7 سپتامبر 2020،دعا در ارادۀ خداوند

by admin

دعا در ارادۀ خداوند پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم دعا درخواستی است که در آن ما خواسته های خود را به خداوند اعلام می کنیم .اگر چه درخواست کردن در دعا صحیح است اما این بخش قسمت کوچکی از دعا را به خود اختصاص می دهد. زیرا […]