Posts tagged with ‘دعا برای کامیابی اسرائیل،خداوند،صلح و سلامت’

2 Items

نان روزانه 2 اکتبر 2019،دعا برای کامیابی اسرائیل

by admin

دعا برای کامیابی اسرائیل برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند کتاب مقدس ما را تشویق می کند که برای اسرائیل نیکویی بطلبیم. برای اینکه در این راه به طورموثرعمل کنیم باید بدانیم که اهداف خداوند برای اسرائیل و اورشلیم چیست. سپس باید آماده باشیم تا هوشمندانه و مداوم […]

نان روزانه 2 اکتبر 2016،دعا برای کامیابی اسرائیل

by admin

دعا برای کامیابی اسرائیل برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند کتاب مقدس ما را تشویق می کند که برای اسرائیل نیکویی بطلبیم. برای اینکه در این راه به طورموثرعمل کنیم باید بدانیم که اهداف خداوند برای اسرائیل و اورشلیم چیست. سپس باید آماده باشیم تا هوشمندانه و مداوم […]