Posts tagged with ‘دعوتی از سوی خداوند،خت فیض،کتاب عبرانیان’

1 Item

نان روزانه 29 اکتبر 2020،دعوتی از سوی خداوند

by admin

دعوتی از سوی خداوند بیاید به تخت فیض نزدیک شویم این چهارمین عبارت ” بیائید ” در کتاب عبرانیان است. به اعتقاد من این قدم ها مستقیماً با سه قدم قبلی در ارتباط هستند و توالی این جملات بسیار مهم است. برای اینکه بتوانیم با اطمینان به تخت فیض او نزدیک شویم باید اطمینان داشته […]