Posts tagged with ‘رابطه با پدرمان،انجیل ،عیسی’

1 Item

نان روزانه 5 آگوست 2019،رابطه با پدرمان

by admin

رابطه با پدرمان من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام در دو آیۀ آخر از باب 17 انجیل یوحنا ما شاهد آخرین سخنان عیسی با شاگردان هستیم که قبل از رنج ها و مرگش بازگو می شود. ایمان دارم که این دو آیه نقطۀ اوج هدف اناجیل هستند. در این جا […]