Posts tagged with ‘رابطه با پدرمان’

1 Item

نان روزانه 5 آگوست 2020,رابطه با پدرمان

by admin

من به عنوان فرزند خداوند، به فرزند خواندگی پذیرفته شده ام . در دو آیۀ آخر از باب 17 انجیل یوحنا ما شاهد آخرین سخنان عیسی با شاگردان هستیم که قبل از رنج ها و مرگش بازگو می شود. ایمان دارم که این دو آیه نقطۀ اوج هدف اناجیل هستند. در این جا قسمتی از […]