Posts tagged with ‘راه ،روح القدس،دسترسی،دوم قرنتیان’

1 Item

نان روزانه 11 آگوست 2019،یک راه به سوی آزادی

by admin

یک راه به سوی آزادی از طریق روح القدس من به خداوند دسترسی دارم این واقعیتی حیاتی است که روح القدس دارای شخصیت است و نه تنها او یک شخص است بلکه او خداوند است. همان قدر که خدای پدر و خدای پسر خداوند هستند. او با دو عضو دیگر از الوهیت یکسانی برخورداراست. بنابراین […]