Posts tagged with ‘رد شدن، پذیرفته شدن،باب 16 کتاب لاویان’

1 Item

نان روزانه 21 دسامبر 2019،رد شدن او و پذیرفته شدن ما

by admin

رد شدن او و پذیرفته شدن ما بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم در باب 16 کتاب لاویان دربارۀ روز کفاره و بزی می خوانیم که بر آن قرعه می انداختند. در آن روز دو بز انتخاب می شدند. یک بز باید به عنوان قربانی گناه کشته می شد و بز دیگر که […]