Posts tagged with ‘رنج و سلطنت،روح پسر خواندگی’

1 Item

نان روزانه 21 سپتامبر 2017،رنج و سلطنت

by admin

رنج و سلطنت من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم پولس در رومیان 18:8چنین می نویسد “در نظر من رنجهای زمانی حاضر در قیاس با جلال که در ما آشکار خواهد شد هیچ است اگر می خواهیم با مسیح سلطنت کنیم باید آمادۀ تحمل […]