Posts tagged with ‘رهایی از رنج و عذاب،احساس، یوئیل’

1 Item

نان روزانه 6 مارس 2020،رهایی از رنج و عذاب

by admin

رهایی از رنج و عذاب اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند سالها به عنوان شبان در شهر لندن خدمت کرده ام و همواره کشمکش و جنگی سخت با افسردگی داشتم. این احساس به من حمله کرده و فشار می آورد و […]