Posts tagged with ‘رهایی از لعنت’

1 Item

رهایی از لعنت – قسمت دوم

by admin

آیا ایمانداران از لعنت ها در امان هستند ؟ چگونه می توان از لعنت ها آزاد شد؟ این ها موضوعاتی است که درک پرینس در این ویدئوها به توضیح آن ها می پردازد