Posts tagged with ‘روحیۀ پرستش،خداوند’

1 Item

نان روزانه 9 اکتبر 2020،روحیۀ پرستش

by admin

روحیۀ پرستش مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم زمانی که به این فراخوان برای وارد شدن به آسایش خداوند فکر می کنیم باید این سوالات را از خودمان بپرسیم. آیا از زمان خود بهترین استفاده را می کنیم؟ آیا واقعا می دانیم معنای آسایش چیست ؟ آیا واقعا […]